Cesta Cti

Cesta Cti – Je cesta, vystavěná na poznání „Obecné porady o nápravě věcí lidských“
 od J.A.Komenského

Pečlivě jsme zpracovali hluboké moudrosti, obsažené ve všech jednotlivých knihách Obecné porady o nápravě věcí lidských a nalezli jsme připravenou universální cestu, vedoucí ke vzestupu jednotlivce i celé společnosti. Nalezli jsme a následně do slov zformovali – Cestu Cti pro každého člověka.

Cesta Cti je cestou, jež je vystavěná na znalosti života, je vystavěna na všech přirozených zákonitostech, zcela ojedinělým způsobem poznaných a zachycených z vícera duchovních směrů a filosofií velikým myslitelem a filosofem J.A.Komenským.
Kvalita a hodnota, obsažená v Cestě Cti je ve své universálnosti snadno ověřitelná pro každého vážného zájemce.
Cesta Cti je zpracovaným základem jednotlivých životních zásad, pečlivě sepsaných vznešeným duchem J.A.Komenského.
„Obecná porada pro nápravu věcí lidských“ -
- Tento základ, vedoucí každého člověka s jistotou směrem k východisku, ke Světlu – k vysokým hodnotám života, tento základ moudrosti a poznání je pro ideální uchopení v dnešním způsobu našeho uvažování a přemýšlení o smyslu života, výstižně zformován doněkolika zásadních bodů v „CESTĚ CTI“.
Poznání knihy „Obecné porady o nápravě věcí lidských“ – Pansofie, je v Cestě Cti současně rozšířeno o všechny nové poznatky vědy i o nové poznatky vědění o díle Stvoření. V tomto spojení se stává Cesta Cti pevnou a věrnou rukojetí pro každého člověka, který touží po nalezení smyslu svého života v duchu naplňování ušlechtilých myšlenek a citů.
Cesta Cti je cestou, vedoucí k poznání Pravdy o životě v člověku.

Cesta Cti

Je myšlenkový proud, probouzející v mnoha jednotlivcích vůli k dosažení osobně – duchovního vzestupu skrze čisté, spravedlivé a ušlechtilé jednání s druhými lidmi.
Cesta Cti oslovuje všechny jednotlivé lidi na jejich daném společenském, vzdělanostním a ekonomickém stupni, na kterém se ve svém rozličnosti nachází.
Cesta Cti je cestou čistě osobní, dobrovolné změny každého jednotlivce bez přímé potřeby organizovaného členství pro její úspěšné nastoupení.
Cesta Cti je směrem, který v prvé řadě přináší proměnu v myšlenkové rovině.
Cesta Cti je směrem, který postupně přinese i zlepšení psychického a tělesného zdraví.
Cesta Cti je cestou vzestupu jak na osobní, tak na společenské rovině.

Jak je možné pomáhat měnit společnost a zároveň jít cestou vlastního duchovního vzestupu? Jednoduše vykročit na Cestu Cti.
K tomu, aby se mohla společnost začít měnit k lepšímu potřebujeme:
-Pořádek, Přehlednost, Srozumitelnost
-Respektování spravedlivých pravidel soužití na všech stupních společnosti (možnost dovolání se práv)
-Důvěryhodnost a Spravedlnost všech, kteří mají zodpovědnost vůči druhým lidem z pozice svého vedoucího postavení (ve státní správě, ve firmách, ve společenském postavení)

Co k tomu může každý z nás přidat:

-Ochotu pomáhat druhým
-Vždy přítomné úsilí o spravedlivé a čisté jednání
-Čisté, pozitivní myšlenky
-Nebát se a nekrást!

V čem spočívá duchovní vzestup jednotlivce?

-V pozitivním naladění
-V respektování vyšších hodnot přesahujících rozměr pozemského života člověka
-V přirozené obětavosti pro zlepšení života na Zemi
-V chápání odlišností druhých lidí
-V hledání Pravdy

Jak se můžete spolupodílet na šíření myšlenek Cesty Cti?

-Usilovat o to, žít v duchu zmíněných hodnot
-Hovořit o tomto myšlenkovém směru s druhými lidmi
-Hledat každodenní spolupráci s dalšími lidmi, kteří usilují o naplňování myšlenek Cesty Cti.
-Podporovat se s těmito lidmi navzájem tak, aby myšlenky Cesty Cti pronikaly přirozeně do atmosféry každodenního společenského života.
-Dejte o sobě přirozenou cestou vědět, že nastupujete Cestu Cti ve svém životě
-Hovořte o vznešených ideálech a pozitivních myšlenkách a druhými lidmi
-Žijte prostě Cestu Cti každý den, pro radost sobě, pro pomoc a podporu druhých lidí.

Jediným cílem je, aby každý člověk mohl prožít život jako Cestu Cti, na níž si vyzískal osobní hodnotu sebe sama a přitom pomohl druhým lidem.

CESTA CTI JE MIMO JINÉHO CESTOU NAPLŇOVÁNÍ SLOV:

„Co nechceš, aby druzí činili tobě, nečiň ty jim“.
Je ale současně také i cestou ušlechtilého naplňování slov:
„Co chceš, aby druzí činili tobě, čiň nejprve ty sám!“
To tedy znamená ve své přirozené příkladnosti dávat druhým vše to pozitivní, co od nich očekáváme vůči sobě samým.

  • Chceš, aby druzí zachovávali úctu vůči tobě? Tedy ji nejprve projevuj ty vůči všem, se kterými jednáš.
  • Hledáš dobrou vůli, povzbuzení, posilu a naději? Tedy začni tím, že je ty budeš dávat všude, kde to je možné, i v tom nejmenším, co je možné dávat v každém dni.
  • Voláš po spravedlivém, moudrém a věcném posuzování své osoby od druhých? Jdi příkladem a zachovávej věcnost a moudrou soudnost vždy a ve všem, když posuzuješ druhé.
  • Toužíš po harmonii, vstřícnosti a pochopení? Dodávej k tomu také i ty svůj díl harmonie, vstřícnosti a pochopení, neboť pro dosažení míru a vstřícnosti mezi lidmi musí být půda lidské společnosti trvale zušlechťována každým z nás.
  • Chceš žít ve světě, kde nebude tě potkávat bezohlednost, nezodpovědnost, nepoctivost, lež, utrpení a útisk? Pak se staň zodpovědným ve všem co činíš, buď poctivým, pravdivým, ohleduplným všude, kde se nacházíš, jedno s kým jednáš a spolupracuješ.

Snažíš se nalézt smysl svého života a chceš, aby ti v tom druzí napomohli svým příkladem? Pak se vzdělávej, studuj, přemýšlej a odciťuj vše, co v sobě obsahuje vznešené hodnoty dobra, aby ses mohl stát ve správném pochopení  přijetí těchto hodnot sám zralou osobností dobra a míru, lidskou bytostí, působící přirozeně svým osobním příkladem ve všem, co vede k ušlechtilosti a k Pravdě.

ČESKÁ KONFERENCE